Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

29.03.2012

În şedinţa din 29 martie 2012, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:

  • Reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,25 la sută pe an de la 5,50 la sută începând cu data de 30 martie 2012;
  • Gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar;
  • Menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

CA al BNR reafirmă că banca centrală va monitoriza în continuare evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin ajustarea corespunzătoare a instrumentelor de care dispune, să asigure realizarea stabilităţii preţurilor pe termen mediu şi a stabilităţii financiare.

Rata anuală a inflaţiei şi-a continuat trendul descendent, coborând la nivelul de 2,6 la sută în luna februarie 2012 de la 3,14 la sută în decembrie 2011. Rata anuală a inflaţiei de bază CORE2 ajustat1 s-a redus de asemenea, ajungând la nivelul de 2,05 la sută faţă de 2,37 la sută în luna decembrie 2011.

Scăderea ratei anuale a inflaţiei la un nivel minim istoric este rezultatul îndeplinirii programului economico-financiar prevăzut în cadrul acordurilor cu Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi alte instituţii internaţionale. Pe fundalul menţinerii unui ansamblu adecvat al condiţiilor monetare reale în sens larg, disiparea impactului majorării taxei pe valoarea adăugată şi evoluţia relativ favorabilă a preţurilor produselor alimentare au contribuit la decelerarea rapidă a inflaţiei.

În aceste condiţii, banca centrală a început în toamna anului 2011 un ciclu de reducere a ratei dobânzii de politică monetară şi de adecvare corespunzătoare a condiţiilor lichidităţii, mişcările fiind receptate rapid de către piaţa monetară prin scăderea ratelor dobânzilor interbancare sub nivelul ratei dobânzii de politică monetară. Îmbunătăţirea condiţiilor pieţei monetare a indus o tendinţă continuu descendentă a randamentelor titlurilor de stat pe piaţa primară, piaţa secundară a acestora devenind de asemenea mai activă, cu impact favorabil asupra redistribuirii lichidităţii în sistemul bancar.

Cu toate acestea, tensiunile şi incertitudinile asociate crizei datoriilor suverane la nivel european s-au resimţit şi pe piaţa bancară românească prin limitarea expunerilor reciproce între instituţiile de credit. Aceasta a exercitat un impact nefavorabil asupra distribuţiei lichidităţii în sistemul bancar şi pe piaţa monetară şi a impus intensificarea rolului de reglare a lichidităţii al băncii centrale, în consonanţă cu tendinţele pe plan european şi mondial. Coroborate cu particularităţile raportului dintre credite şi depozite la nivelul fiecărei bănci în parte şi cu procesul de reducere a datoriilor de către unele instituţii de credit în linie cu tendinţe similare aflate în desfăşurare pe plan european, dezvoltările menţionate anterior se reflectă într-un proces mai lent de redresare a creditării sectorului privat.

Dinamizarea activităţii pe piaţa secundară a titlurilor de stat, alături de refacerea încrederii operatorilor şi a investitorilor va contribui astfel la atenuarea distribuţiei neuniforme a lichidităţii, asigurând alocarea mai bună a resurselor. Datele statistice aferente lunii februarie 2012 privind evoluţia ratelor dobânzilor la împrumuturile acordate sectorului neguvernamental sunt aşteptate să confirme continuarea transmisiei semnalului monetar, în principal pe segmentul creditelor pentru sectorul companiilor nefinanciare, unde ritmul de creştere al creditelor noi în lei este apropiat de cel al împrumuturilor nou acordate în valută.

Evaluarea perspectivelor inflaţiei reconfirmă decelerarea în perioada imediat următoare atât a inflaţiei totale, cât şi a celei de bază. Evoluţiile indicatorilor macroeconomici atestă persistenţa deficitului de cerere agregată în condiţiile temperării dinamicii anuale pozitive a producţiei industriale şi a exporturilor pe fondul accentuării incertitudinilor privind perspectivele creşterii economice la nivel european.

Efectele statistice de bază vor determina creşterea temporară a ratei anuale a inflaţiei în a doua parte a anului 2012, fără însă ca aceasta să depăşească intervalul de variaţie din jurul ţintei de 3 la sută. Aceste perspective confirmă necesitatea menţinerii unui ansamblu al condiţiilor monetare reale în sens larg adecvate variaţiilor anticipate ale ratei anuale a inflaţiei de-a lungul întregului orizont de prognoză.

În aceste condiţii, CA al BNR a decis reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,25 la sută pe an de la 5,50 la sută. Astfel, începând cu data de 30 martie 2012, rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se reduce la nivelul de 1,25 la sută de la 1,50 la sută, iar rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) va fi de 9,25 la sută pe an faţă de 9,50 la sută.

CA al BNR a hotărât, de asemenea, gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi, respectiv, în valută ale instituţiilor de credit.

Consolidarea inflaţiei în interiorul intervalului de variaţie din jurul ţintei creează premise favorabile menţinerii stabilităţii financiare şi obţinerii unei creşteri economice sustenabile. Cu toate acestea, riscurile interne asociate contextului electoral, alături de incertitudinile legate de evoluţiile mediului extern, ale fluxurilor de capital şi ale unor preţuri volatile, reclamă o calibrare în continuare judicioasă a conduitei politicii monetare în vederea ancorării eficace a anticipaţiilor şi pentru asigurarea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

BNR reiterează că atingerea obiectivelor privind stabilitatea preţurilor şi cea financiară, în contextul îndeplinirii angajamentelor convenite în cadrul acordurilor cu UE, FMI şi alte instituţii financiare internaţionale, este esenţială pentru obţinerea unei creşteri economice de durată. În acest sens, accelerarea absorbţiei fondurilor europene şi refacerea graduală a cererii interne vor conduce la redresarea pe baze sustenabile a economiei româneşti.

CA al BNR reafirmă că BNR va continua să monitorizeze atent evoluţiile interne şi ale mediului economic global, astfel încât, prin adecvarea corespunzătoare a instrumentelor sale, să asigure atingerea obiectivelor de stabilitate a preţurilor şi de stabilitate financiară.

Potrivit calendarului anunţat următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 2 mai 2012, când va fi analizat noul Raport trimestrial asupra inflaţiei.

1 Rata inflaţiei de bază CORE 2 ajustată este calculată prin eliminarea din indicele preţurilor de consum a preţurilor administrate, a celor volatile şi a preţurilor tutunului şi băuturilor alcoolice» Video: Briefing de presă 29 martie 2012