Investiţii directe - principiul direcțional


Investiţiile directe presupun relaţii investiţionale de durată între entităţi rezidente şi entităţi nerezidente ce implică, de regulă, exercitarea de către investitori a unor influenţe manageriale semnificative în întreprinderile în care au investit. Componentele investiţiilor străine directe (ISD) sunt: participaţiile la capital ce revin investitorilor nerezidenţi care deţin cel puţin 10 la sută din capitalul social subscris al unor întreprinderi rezidente, profitul reinvestit de către aceştia, precum şi instrumentele de natura datoriei (ex. credite) dintre investitori sau grupul din care aceştia fac parte acesta şi întreprinderile în care au investit.

Diferenţa între prezentarea investiţiilor directe pe principiul active/pasive (aşa cum se regăsesc în componentele standard ale balanţei de plăţi) şi prezentarea acestora pe principiul direcţional, constă în faptul că pe principiul direcţional se urmăreşte relaţia investiţională între investitorul direct şi compania investiţie străină directă (creanţele acestor companii asupra investitorilor nerezidenţi sunt înregistrate ca scăderi/retrageri de investiţii străine directe).

Datele statistice privind investitiile directe pe principiul directional sunt compilate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

În tabelul de mai jos sunt prezentate cele mai recente date privind investiţiile directe pe principiul direcţional. Acestea sunt revizuite lunar, iar pentru datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa Baza de date interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2019 (ianuarie)* 2020 (ianuarie)**
Net, milioane euro
TOTAL 638 450
INVESTIȚII ALE REZIDENȚILOR ÎN STRĂINĂTATE -1 -0
Alte sectoare -1 -0
Participații la capital, inclusiv profituri reinvestite -0 0
Instrumente de natura datoriei -1 -0
INVESTIȚII ALE NEREZIDENȚILOR ÎN ROMÂNIA 639 451
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală 59 32
Participații la capital, inclusiv profituri reinvestite 59 32
Instrumente de natura datoriei 0 0
Alte sectoare 579 419
Participații la capital, inclusiv profituri reinvestite 213 226
Instrumente de natura datoriei 367 193

*) Date revizuite
**) Date provizorii


Cercetarea statistică pentru determinarea ISD

În vederea realizării unor statistici privind investiţiile străine directe cu un grad ridicat de detaliere, Banca Naţională a României realizează, în colaborare cu Insitutul Naţional de Statistică, Cercetarea statistică ISD.

Obiectivul principal al cercetării este de a determina valoarea investiţiilor străine directe (ISD) în România pe baza soldului la începutul anului şi a fluxurilor (mişcărilor) în cursul exerciţiului financiar, în întreprinderile rezidente constituite ca investiţie străină directă.

Rezultatele cercetării statistice sunt utilizate la ajustarea datelor privind investiţiile străine directe din balanţa de plăţi pentru anul de referinţă (fluxuri), respectiv a datelor privind poziţia investiţională internaţională a României la sfârşitul anului de referinţă (solduri).

Informaţiile sunt structurate pe principalele ramuri ale economiei naţionale (diviziuni CAEN Rev.2 începând cu anul 2008 şi respectiv Rev.1 în anul 2007 şi anterior), pe regiuni de dezvoltare şi pe ţări de provenienţă. Se obţin de asemenea informaţii privind partea din investiţiile străine directe materializată în imobilizări corporale şi necorporale, cota reinvestită din profitul net, aportul creditelor, precum şi aportul în natură la ISD (pentru societăţile comerciale nefinanciare). Sunt colectate de asemenea informaţii referitoare la investiţiile greenfield.

Colecţia "Investiţiile străine directe în România" este publicată, începând cu anul 2004, în secţiunea Publicaţii periodice »»»