Sistemul SaFIR


Actualizarea informatiilor (Ro/En):

 • Evidenţa emisiunilor - Nu mai este cazul, se face automat.
 • Lista operaţiunilor cu instrumente financiare - se suprascriu fişierele xls:
  • Tranzactii_SaFIR_ro.xls 
  • Tranzactii_SaFIR_en.xls 
 • Lista participanţilor la sistemul SaFIR - se suprascriu fişierele pdf din folderul "Participanti SaFIR":
  • SaFIR Lista participantilor.pdf
  • SaFIR Participants List.pdf


Obs: Suprascrierea documentelor se face utilizand butonul .

În temeiul art.29 alin.2 lit.b din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum și al convențiilor încheiate cu Ministerul Finanțelor, Banca Naţională a României operează sistemul de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR, acționând în calitate de depozitar central de instrumente financiare pentru titlurile de stat emise pe piața interbancară, certificatele de depozit emise de Banca Naţională a României şi alte instrumente financiare cu venit fix stabilite de conducerea Băncii Naţionale a României.

Încă de la intrarea sa în funcţiune, sistemul este desemnat, prin Ordin al Guvernatorului Băncii Naţionale a României, ca intrând sub incidenţa Legii nr.253 din 16 iunie 2004 privind caracterul definitiv al decontarii în sistemele de plaţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, cu modificările ulterioare (care transpune în legislaţia română Directiva 98/26/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare, cu modificările ulterioare).

Scurt istoric

Sistemul SaFIR a fost dezvoltat și implementat în cadrul proiectului Phare RO-005 ”Interbank Payment System” și a intrat în funcțiune la 3 octombrie 2005.

De la implementare şi până în prezent, sistemul SaFIR a cunoscut numeroase dezvoltări, între care:

 • adoptarea sistemului deţinerilor indirecte (2006);
 • depozitarea şi decontarea emisiunilor de titluri de stat de tip benchmark (2006);
 • depozitarea şi decontarea emisiunilor de certificate de depozit emise de BNR (2006);
 • interconectarea SaFIR cu sistemul RoClear (sistem de depozitare şi decontare pentru valorile mobiliare tranzacţionate pe piaţa bursieră, administrat de S.C. Depozitarul Central S.A.), în scopul creării condiţiilor pentru tranzacţionarea titlurilor de stat şi pe piaţa bursieră (2008);
 • lărgirea gamei de active eligibile pentru operaţiunile cu banca centrală, prin acceptarea instrumentelor financiare denominate în euro emise de Ministerul Finanţelor pe piaţa internă (2010);
 • transformarea automată a facilităţii de lichidate pe parcursul zilei (repo intraday) în facilitate permanentă de creditare - credit Lombard (2010);
 • operaţionalizarea conexiunii directe cu sistemul Euroclear (2011);
 • operaţionalizarea conexiunii directe cu sistemul Clearstream (2012), prin deschiderea de către Clearstream Banking Luxemburg S.A. a unui cont de instrumente financiare în sistemul SaFIR;
 • operaţionalizarea conexiunii directe dintre sistemele SaFIR şi RoClear, prin deschiderea de către BNR a unui cont de instrumente financiare în sistemul RoClear (2012);
 • adaptarea sistemului în vederea procesării tranzacţiilor efectuate de către instituţiile de credit în baza Contractului-cadru pentru tranzacţii de vânzare-cumpărare reversibile cu titluri de stat (GMRA) propus de ACI România (2014);
 • conectarea sistemului la componenta națională TARGET2-România (2017);
 • adaptarea sistemului SaFIR în vederea procesării operațiunilor de răscumpărare anticipată și preschimbare a titlurilor de stat (2017);
 • introducerea funcționalității de segregare a conturilor de clienți în sistemul SaFIR; materialul informativ referitor la nivelurile de protecție și costurile aferente funcționalității de segregare a conturilor de clienți în sistemul SaFIR se regăsește în secțiunea „Documente utile” (2020);
 • migrarea sistemului SaFIR la o nouă versiune a aplicației sale informatice (2022).

Date statistice

Valoarea nominală totală a emisiunilor de titluri de stat denominate în lei depozitate în sistemul SaFIR, la sfârşitul anului 2021, a fost de 228.919,41 milioane lei, înregistrându-se o creştere de aproximativ 8,48% faţă de sfârşitul anului precedent, în timp ce valoarea nominală totală a emisiunilor de titluri de stat denominate în euro depozitate în sistemul SaFIR, la sfârşitul anului 2021, a fost de 4.993,81 milioane euro, în scădere cu 8,58% față de sfârşitul anului precedent.

Numărul mediu zilnic al transferurilor DVP cu instrumente financiare denominate în lei procesate în sistemul SaFIR în anul 2021 a fost de 87 transferuri, cu o valoare medie zilnică de 2.409,25 milioane lei, în timp ce numărul mediu zilnic al transferurilor DVP cu instrumente financiare denominate în euro procesate în sistemul SaFIR în anul 2021 a fost de 4 transferuri, cu o valoare medie zilnică de 22,37 milioane euro.

Alte informaţii statistice

Managementul sistemului

Sistemul SaFIR este administrat de BNR. În această calitate, BNR gestionează și controlează funcționarea sistemului, autorizează participarea la sistem, stabilește și modifică Regulile de sistem, urmărește respectarea acestora de către participanți și adoptă măsuri în cazul încălcării lor.

În vederea asigurării unei guvernanțe eficiente a sistemelor de plăți și de decontare operate de către Banca Națională a României, cu o separare cât mai clară a rolurilor și responsabilităților între organul de conducere și conducerea superioară, este implementată o schemă de guvernanță unică, cu rolurile și responsabilitățile de management alocate pe mai multe niveluri.

Totodată, a fost adoptată o Politică de gestionare a conflictului de interese în sistemul SaFIR, care poate fi consultată în secțiunea ”Documente utile”.

Participarea în sistemul SaFIR

Sunt eligibile pentru a participa la sistemul SaFIR următoarele categorii de instituţii:

  • instituţii de credit din Spațiul Economic European, aşa cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;
  • instituţii de credit din afara Spaţiului Economic European, cu condiţia ca acestea să acţioneze printr-o sucursală înfiinţată în Spaţiul Economic European;
  • Banca Naţională a României;
  • Ministerul Finanţelor Publice;
  • firme de investiţii din Spațiul Economic European, aşa cum sunt definite la art. 4 alin (1) pct. 1 din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE, dacă sunt admise pe piaţa primară şi/sau secundară administrată de Banca Naţională a României;
  • depozitari centrali de instrumente financiare autorizați să presteze servicii pe teritoriul Uniunii Europene în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012;
  • contrapărţi centrale autorizate să presteze servicii pe teritoriul Uniunii Europene în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții.

Cerințele pentru participare şi procedura aplicată pentru tratarea solicitărilor de acces sunt cele prevăzute în Regulile de sistem ale SaFIR.

Funcţiile sistemului SaFIR:

1. Servicii de bază:

 • Serviciul notarial (înregistrarea inițială a instrumentelor financiare într-un sistem de înscriere în cont);
 • Serviciul de administrare centralizată (deschiderea și administrarea conturilor de evidenţă a instrumentelor financiare);
 • Serviciul de decontare a instrumentelor financiare.

2. Servicii auxiliare:

 • legate de serviciul de decontare:
  • serviciul de gestionare a contractelor de garanţie;
  • serviciul de gestionare a operaţiunilor reversibile;
 • legate de serviciul notarial şi de administrare centralizată:
  • servicii de informare;
  • procesarea evenimentelor de plată;
  • procesarea operațiunilor de executare silită prin poprire;

Programul de operare

Sistemul SaFIR funcţionează zilnic, de luni până vineri, între orele 8:30 a.m. şi 5:40 p.m. (ora locală), cu excepţia zilelor declarate sărbători legale sau religioase (când acestea sunt sărbătorite în alte zile decât sâmbătă sau duminică), conform programului de operare SaFIR.

Disponibilitatea sistemului

În anul 2021, disponibilitatea generală a sistemului a fost de 100,00%, valoarea acestui indicator fiind obţinută prin raportarea duratei reale de funcţionare la durata programată de funcţionare.

Asigurarea continuităţii activităţii

Administratorul sistemului SaFIR aplică și menține o politică adecvată de asigurare a continuității activității și un plan de recuperare în caz de dezastru cu scopul de a asigura continuitatea serviciilor, reluarea rapidă a operațiunilor și îndeplinirea obligațiilor în cazul unor evenimente care prezintă un risc semnificativ de perturbare a operațiunilor. Planul include existenţa unui al doilea amplasament de prelucrare, dotat cu resurse, capacități și funcționalități adecvate.

Managementul riscurilor

Managementul riscurilor este stabilit prin regulile sistemului SaFIR şi este gestionat cu ajutorul cozilor de aşteptare, mecanismului de gridlock, modulul de validare, acceptare şi împerechere a mesajelor.

Chestionare și obligații de diligență

 The Association of Global Custodians - Questionnaire 2020 - 2021 (lb. engleză)

Comisioane

Sistemul SaFIR are o politică de  comisionare transparentă.

SaFIR Helpdesk

BNR pune la dispoziţia utilizatorilor un serviciu de helpdesk în timpul programului de funcţionare.

Datele de contact ale serviciului de asistență sunt:

  • Telefon: 031 132 36 50
  • E-mail: helpdesk-SEP [at] bnro.ro
  • Portal ServiceDesk în rețeaua securizată RCI-IPF: https://servicedesk.sep.bnr.ro

Date cu caracter personal

Banca Națională a României, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele cu caracter personal ce îi sunt furnizate în mod voluntar sau în posesia cărora intră în mod indirect, în conformitate cu prevederile legislației naționale aplicabile în vigoare, ale Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD) și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, în condiții de siguranță, doar în scopul pentru care acestea au fost colectate.

 Informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal aferente activității sistemului SaFIR este prevăzută în Anexa nr. 11 la Regulile de sistem ale SaFIR.

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal în cadrul Băncii Naționale a României poate fi contactat la adresa de e-mail datepersonale [at] bnro.ro și/sau în scris la adresa de corespondență: Banca Națională a României, str. Lipscani nr.25, sector 3, București, cod poștal 030031. 

Documente utile

Comitetul utilizatorilor SaFIR