Indicatori agregaţi privind instituţiile de credit

(bănci, sucursalele băncilor străine, Creditcoop)*


mar. 2023 iun. 2023 sep. 2023 dec. 2023 mar. 2024
Număr instituţii de credit 32 32 32 32 32
 din care sucursale bănci străine 8 8 8 8 8
Total active nete (mld.lei)712,6737,8757,3803,3822,6
Active instituţii cu capital privat 1 (% în total active) 87,8 87,2 87,1 86,3 86,2
Active instituţii cu capital străin 2 (% în total active) 67,5 67,0 66,6 65,6 65,3
Indicatorul de solvabilitate (≥8%) (%)*21,6522,8322,3023,6022,90
Efectul de levier 3 (%)*7,988,077,838,157,87
Active depreciate 4 (% în total credite)0,941,000,990,920,99
Active depreciate 5 (% în total active)0,500,520,510,480,50
Active depreciate 6 (% în total datorii)0,550,570,570,520,55
ROA 7 (%)1,901,881,911,801,83
ROE 8 (%)21,3421,1121,2520,1319,77
Rata rentabilităţii activităţii de bază 9 (%)199,05203,02209,96209,89200,37
Credite acordate / Depozite atrase 10 (%)69,7568,8168,6667,8266,23
Rata creditelor neperformante potrivit definiției ABE11 (%)*2,732,652,612,372,41

 

*) Indicatorii cuprind numai băncile şi Creditcoop; sucursalele băncilor străine nu raportează solvabilitatea, fondurile proprii şi clasificarea creditelor.
1) Activele bilanţiere ale instituţiilor de credit cu capital privat sau majoritar privat (inclusiv sucursalele băncilor străine) / Total active
2) Activele bilanţiere ale instituţiilor de credit cu capital străin sau majoritar străin (inclusiv sucursalele băncilor străine) / Total active
3) Fonduri proprii de nivel 1 / Total active la valoare medie
4) Creanţe depreciate / Total portofoliu de credite (valoare netă)
5) Creanţe depreciate / Total active (valoare netă)
6)  Creanţe depreciate / Total datorii
7) Profit net anualizat / Total active la valoare medie
8) Profit net anualizat / Capitaluri proprii la valoare medie
9) Venituri operaţionale / Cheltuieli operaţionale
10) Credite acordate clientelei (valoare brută) / Depozite atrase de la clientelă
11) Expuneri neperformante din credite si avansuri / Expuneri din credite si avansuri. Potrivit definiției ABE, implementată în cadrul național prin Ordinul BNR nr. 6/2014, expunerile neperformante sunt cele care îndeplinesc oricare din următoarele criterii: 1) sunt expuneri semnificative cu scadența depașită cu peste 90 de zile; 2) se consideră că, în lipsa executării garanției reale, este improbabil ca debitorul să își achite integral obligațiile din credite, indiferent de existența oricărei sume restante sau numărul de zile de întarziere de plată.

Note: 

Indicatorii se calculează folosind raportările financiare FINREP şi COREP ale instituţiilor de credit. 

Total active şi capitaluri proprii pentru indicatorii Efectul de levier, ROA şi ROE sunt la valoare medie.

Din iunie 2014 indicatorii au la bază informațiile transmise de bănci conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014, indicatorul „Efectul de levier" face parte din pachetul de raportare potrivit standardelor tehnice menționate și este raportat ca atare de instituțiile de credit.

În luna iunie 2015 a intervenit o modificare a normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare FINREP Ia nivel individual constând în includerea în formularul de raportare a expunerilor neperformante a soldurilor în numerar Ia banca centraIă și a altor depozite Ia vedere Ia instituțiile de credit.

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Indicatori agregaţi privind instituţiile de creditGenerează statistica